Мэдээ
Цахим гарын үсэг
2020/01/12
Эйбл "Тоон гарын үсэг" үйлчилгээнд нэгдлээ.

Тоон гарын үсэг нь:
  • Цахим баримтад гарын үсэг зурсан хариуцагчийг,
  • Мэдээлэлд гарын үсэг зурагдсанаас хойш санаатай болон санамсаргүй байдлаар ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй гэдгийг баталгаажуулдаг.
Эйбл системийн хэрэглэгчид тоон гарын үсгээр албан бичгийн шилжүүлэг, төлөвлөсөн бичгийн хяналтыг баталгаажуулдаг боллоо.